Kontakt

Moodni.pl

e-mail: redakcja@moodni.pl

Właściciel serwisu:
GAL Sp. z o.o. z siedzibą w Leśnicy (ul. Sądel 8, 34-406 Leśnica) zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 50.000 PLN.